inspection-goods-jtgco

خدمات بازرسی کالا

کالاهای وارداتی در شرایطی نیاز به بازرسی خواهند داشت. اول در شرایطی که کالا مشمول استاندارد اجباری باشد (کالاهای مشمول استاندارد اجباری در صفحه نخست معرفی شده اند). در این حالت یا باید کالا در مبدا و قبل از حمل در خود محل تولید بازرسی گردد و نتایج با گزارشات بازرسی استاندارد مورد نیاز تطبیق داده شود و در نهایت گواهی COI صادر گردد، یا کالا پس از ورود به مرز به صورت نمونه به آزمایشگاه رفته، بازرسی می گردد و استاندارد آن با معیارهای مورد نظر تطبیق داده میشود. دوم در شرایطی است که کالا از طریق حواله کرد بانکی خریداری شده و گواهی بازرسی مورد تقاضای بانک می باشد که در این صورت بانک کارگزار نوع بازرسی را طی یک نامه مشخص کرده و به صاحب کالا تحویل میدهد. در صورت درخواست صاحب کالا برای اطمینان از نوع و کیفیت کالا نیز انجام بازرسی آن نیز امکان پذیر است.
گروه بازرگانی و کارگزاری جم با مشارکت شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران، امکان بازرسی در مبدا یا مقصد را برای صاحبان کالا در کلیه زمینه ها و کشور ها ایجاد نموده است.