قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی

ماده شماره : ۱
توضیحات کامل: ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ازیک نقطه مرزی کشور وارد و مألأ از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد.
ماده شماره : ۲
توضیحات کامل: به منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقی کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام ، هر یک از پایانه های باربری ، ایستگاههای راه آهن و فرودگاهها که برحسب تقاضای وزارت راه و ترابری و تصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه ،‌ محوطه های گمرکی شناخته شود، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات درمناطق فوق اقدام نماید.
ماده شماره : ۳
توضیحات کامل: ترانزیت خارجی کالاهائیکه به کشور وارد می گردند درحدود قراردادها و موافقت نامه های منعقده بین دولتهای طرفین نیاز به کسب هیچگونه مجوزی ندارند مگر اینکه بنابر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
ماده شماره : ۴
توضیحات کامل: کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می کنند جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی گردند و از پرداخت حقوق گمرکی،‌سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه های گمرکی و عملیاتی خواهند بود؛ مگر اینکه در موافقت نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقنامه های گمرکی و حمل و نقل بین المللی ، مقررات خاصی برای آنها تعیین شده یا بشود که در اینصورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقنامه های مربوط تعیین شده است.
ماده شماره : ۵
توضیحات کامل: کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل و نقل بین المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حمل می گردند، از نظر سپردن وجه الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده ،‌تضمین بانکی و یا ضمانت نامه های تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل بین المللی و یا بیمه نامه های معتبر به جای وجه الضمان ترانزیت پذیرفته می شود .
ماده شماره : ۶
توضیحات کامل: هرگاه ترانزیت کالای خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه، به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.
ماده شماره : ۷
توضیحات کامل: گمرکات و سازمانهای ذیربط مکلفند انبار و محوطه های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه ها طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بسته بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکانپذیر خواهد بود.

ماده شماره : ۸
توضیحات کامل: کانتینرهایی که با پلمپ اولیه وارد میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می گردند.
ماده شماره : ۹
توضیحات کامل: وجود ندارد .
ماده شماره : ۱۰
توضیحات کامل: در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است ، گمرکات و سازمانهای ذیربط موظفند تسهیلات لازم جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.
ماده شماره : ۱۱
توضیحات کامل: حتی المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل،‌ گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل، تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می نماید.
ماده شماره : ۱۲
توضیحات کامل: وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده شماره : ۱۳
توضیحات کامل: به منظور استفاده هر چه بیشتر ازناوگان حمل و نقل کشور در صورت نیاز به استفاده ازوسایل نقلیه خارجی جاده ای جهت ترانزیت کالا از کشور، آئین نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده شماره : ۱۴
توضیحات کامل: وزارت راه و ترابری موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال همکاریهای منطقه ای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.
ماده شماره : ۱۵
توضیحات کامل: وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل و نقل بین المللی را از طریق پیوستن به موافقنامه های بین المللی ، ارتباط با سازمانهای جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چند وجهی اقدام خواهد نمود.
ماده شماره : ۱۶
توضیحات کامل: تردد کامیونهای تحت پوشش کارنه تیر درکشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه تیر، تعهد کتبی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری کفایت می نماید.
ماده شماره : ۱۷
توضیحات کامل: به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی،‌ وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی می بایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل آورند.
ماده شماره : ۱۸
توضیحات کامل: وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظفند پستهای قرنطینه دامی و نباتی درمحل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و کلیه امورمربوط به قرنطینه در آن پستها در آن پستها انجام پذیرد.
ماده شماره : ۱۹
توضیحات کامل: گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می بایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر در کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.
ماده شماره : ۲۰
توضیحات کامل: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایتهای مالی و اعتباری از شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال می باشند،‌ بعمل آورد.
ماده شماره : ۲۱
توضیحات کامل: اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین المللی به جابجایی کالاهای ترانزیتی فعالیت می نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تأیید سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور ویا رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر نماید.
ماده شماره : ۲۲
توضیحات کامل: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدورگواهینامه بین المللی ،‌پلاک ترانزیت ودفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیونهایی که قصد فعالیت درخطوط بین المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور صادر نماید.
ماده شماره : ۲۳
توضیحات کامل: سازمان حمل و نقل و پایانه ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی ،‌مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترلهای لازم را بعمل آورد.
ماده شماره : ۲۴
توضیحات کامل: هزینه اجرائی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین میگردد.
ماده شماره : ۲۵
توضیحات کامل: از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.
ماده شماره : ۲۶
توضیحات کامل: شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آئین نامه اجرائی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماده از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های راه و ترابری ، اموراقتصادی و دارائی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین میگردد.

آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل

ماده شماره : ۱
توضیحات کامل: اصطلاحات به کار برده شده در قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این آئین نامه ، قانون نامیده می شود و این آئین نامه به شرح زیر تعریف میگردند:
الف – اظهارنامه عبور خارجی : عبارت از برگه ای (فرمی) چاپی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران چاپ شده و جهت اظهار کالاهای عبوری خارجی مورد استفاده قرار میگیرد.
ب – اظهارنامه اجمالی کالای عبوری : عبارت است از برگه ای (فرمی) چاپی جهت اظهار اجمالی کالا که در بدو ورود آن توسط هدایت کننده وسیله حمل یا نماینده شرکت حمل و نقل و یا نماینده راه آهن به گمرک یابندر یا فرودگاه حسب مورد تسلیم میگردد.
پ – اظهار کالای عبوری : عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی که جهت عبور خارجی کالا به گمرک ارائه میگردد.
ت – اظهار اجمالی کالای عبوری : عبارت است از ذکر مشخصات کلی کالا که در اظهارنامه اجمالی به گمرک یا بندر ارائه میگردد.
ث – ترخیصیه کالای عبوری : عبارتست از سند حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبوردهنده که از سوی متصدی حمل و یا نماینده وی به عنوان گمرک با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر میگردد.
ج – پروانه عبور خارجی: عبارتست از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجی که توسط ادارات گمرک تأیید و صادر میگردد.
چ – بارنامه : سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می نماید حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدأ حمل ) به نقطه دیگر (مقصد حمل) یا وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون ، قطار، هواپیما یا ترکیبی از آنها) در مقابل کرایه حمل معین می باشد.
ح – داده های الکترونیکی: عبارتست از متن یا پرونجای (فایل) اطلاعاتی که ازطریق شبکه های رایانه ای یا دیسک نوری یا فلاپی دیسک به منظور تسریع در امورجاری عبور کالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بین المللی همراه با اعمال سیستم امنیتی بر روی اینگونه پرونجاها (فایلها) و امکان احراز هویت فرستنده و گیرنده تبادل میگردد.
خ – وجه الضمان: عبارتست از ودیعه نقدی یا ضمانتنامه بانکی به صورت فردی یا جمعی تضامنی یا بیمه نامه که به منظور تضمین انجام تعهدات گمرکی کالای عبوری از طرف عبوردهنده به گمرک تودیع می شود.
ماده شماره : ۲
توضیحات کامل: حمل و نقل کالای عبوری ازقلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران منحصر به یک وسیله خاص نبوده و حمل آنها با وسایل نقلیه گوناگون اعم ازکشتی ، کامیون، قطار ، هواپیما و لوله و یا ترکیبی از آنها (حمل مرکب) تحت ضوابط این آئین نامه مجاز می باشد.
ماده شماره : ۳
توضیحات کامل: دستگاههای ذیربط می توانند اوراق و اسناد اشاره شده در متن این آئین نامه که می تواند به طور الکترونیکی دارای ارزش و اعتبار اسناد کاغذی مشابه می باشد.

ماده شماره : ۴
توضیحات کامل: گمرک موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در پایانه های باربری و ایستگاههای راه آهن و فرودگاههای که اماکن گمرکی شناخته می شوند ، در صورت آماده شدن امکانات لازم از قبیل ساختمان و تجهیزات اداری ، انبار ، محوطه امکانات تخلیه و بارگیری و منازل سازمانی در حد نیاز به پیشنهاد گمرک و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ، نسبت به استقرار پرسنل موردنیاز در این اماکن اقدام نماید.
ماده شماره : ۵
توضیحات کامل: عبور کالا از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران در حدود قراردادها و موافقنامه های منعقد شده بین دولتهای طرفین، تابع همان مقرراتی خواهد بود که در قراردادهای منعقد شده آمده است ، مگر آنکه بنابر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
ماده شماره : ۶
توضیحات کامل: فهرست کالاهای ممنوعه حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تصویب این آئین نامه توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده شماره : ۷
توضیحات کامل: عبور دام و نبات و مواد ومحصولات خام دامی و نباتی که به موجب قانون نیاز به اخذ مجوز قرنطینه دامی و نباتی دارد،‌ منوط به اخذ مجوز یاد شده است . فهرست کالاهایی که نیاز به اخذ مجوز قرنطینه دارد ، توسط سازمانهای ذیربط تنظیم ضمن اعلام به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور جهت اطلاع عبور دهندگان کالا منشر می گردد.
ماده شماره : ۸
توضیحات کامل: برای عبور مواد شیمیایی ، منفجره ومخدر زیر نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای نام برده شده ذیل می باشد:
الف – عناصر شیمیایی رادیو اکتیو: پرومتیوم، پولونیوم، استات ، رادون، فرانسیوم، رادیوم، اکتینیوم، پروتاکتی نیوم،‌ نپتونیوم، امریسیوم و سایر عناصر با شماره اتمی بالاتر همچنین سایر مواد رادیو اکتیو طبق فهرستی که سازمان انرژی اتمی ایران اعلام می نماید از سازمان یاد شده
ب – دینامیت وسایر مواد قابل انفجار : مانند فتیله، چاشنی ،‌کپسولهای قابل انفجار و آتشزا از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ج – مواد مخدر : و مواد سمی و ساکارین و مواد ساکارین دار و بلودومتیلن که مصرف پزشکی داشته باشد از وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی (اداره کل نظارت بر مواد مخدر )
ماده شماره : ۹
توضیحات کامل: وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی موظفند جهت عبور کالاهای خارجی که نیاز به قرنطینه و صدور مجوز دارند با استقرار امکانات مورد لزوم درمرزهای مجاز کشور در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور مجوز لازم اقدام نمایند.

ماده شماره : ۱۰
توضیحات کامل: عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به سپردن وجه الضمان به شرح زیر خواهد بود:
الف – در مورد کالاهای مجازمبلغی معادل حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارضی که به واردات قطعی آن کالا تعلق می گیرد.
ب – در مورد کالای مجاز مشروط و ممنوع الورود مبلغی معادل حقوق گمرکی،‌ سود بازرگانی ، عوارض و سه برابر ارزش کالا.
ماده شماره : ۱۱
توضیحات کامل: وسایل نقلیه خارجی اعم از کامیون ،‌اتوبوس، مینی بوس، لکوموتیو، و وسایل نقلیه ریلی بدون بار و مسافر و سواری که بعنوان یک محموله عبوری با نیروی محرکه خود قلمرو کشور را عبور می نمایند و فقد مدارک معتبر بین المللی عبور می باشند درصورتیکه توسط یکی از شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی مجاز اظهار گردند از لحاظ سپردن وجه الضمان تابع مقررات کالاهای عبوری می باشند.
ماده شماره : ۱۲
توضیحات کامل: کلیه سازمانهایی که مسئول انجام عملیات یا تشریفات عبور کالاهای خارجی هستند از قبیل ادارات گمرک ، بنادر، پایانه ها ، ایستگاههای راه آهن، فرودگاهها و بانکها موظفند امور مربوط را در یک بخش یا دایره ای جدا از سایر بخشها و دوایر دیگر متمرکز نموده به طوریکه انجام تشریفات عبور خارجی کلأ در همان بخش با دایره در اسرع وقت و بدون وقفه امکانپذیر باشد.
ماده شماره : ۱۳
توضیحات کامل: تکمیل یا تغییر بسته بندی در مورد کالاهای عبوری خارجی و همچنین نمونه برداری از آن بنا به درخواست کتبی صاحب کالا یا عبوردهنده بدون آنکه ماهیت کالا تغییر نماید در محوطه های گمرکی با نظارت مستمر گمرک مجاز می باشد. در این قبیل مواقع در صورتمجلسی که به امضای نمایندگان گمرک و عبور دهنده برحسب مورد می رسد، وقوع امر به طور تفصیلی قید و ضمیمه اسناد عبور می شود.
ماده شماره : ۱۴
توضیحات کامل: ادارات گمرک و سازمانهای ذیربط درخواست کتبی صاحب کالا یا عبوردهنده مبنی بر تخلیه کالا در اماکن و محوطه های گمرکی یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون یا واگن یا هواپیما و بالعکس را قبول می نمایند.
ماده شماره : ۱۵
توضیحات کامل: درصورت ضرورت وضع هرگونه عوارض بر کالاهای عبوری خارجی ، سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور موضوع را بررسی و با توجه به شرایط زمانی و مکانی و عمل متقابل سایر کشورها نسبت به کالاهای عبوری مربوط به جمهوری اسلامی ایران ، پیشنهاد لازم را درخصوص وضع عوارض به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به منظور تصویب هیأت وزیران ارائه می نماید.

ماده شماره : ۱۶
توضیحات کامل: کلیه سازمانهایی که در امر عبور کالا وظیفه ای بر عهده آنها مقرر است جمله پستهای قرنطینه دامی و نباتی ، نیروی انتظامی و غیره موظفند ضمن فراهم نمودن امکانات لازم ساعت کاری خود را با ساعت کاری ادارات گمرک مرزی مربوط هماهنگ کنند و در صورت ضرورت به صورت شبانه روزی فعالیت نمایند.
ماده شماره : ۱۷
توضیحات کامل: اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی متقاضی فعالیت درخطوط بین المللی را پس از درخواست شرکت حمل و نقل بین المللی که قبلأ‌ توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور به آن اداره معرفی شده است حداکثر ظرف هفت روز کاری صادر نمایند.
ماده شماره : ۱۸
توضیحات کامل: رانندگان کامیونهای حامل کالای عبوری خارجی موظفند در مسیرهای عبور کالا که توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور با هماهنگی وزارت کشور تعیین و اعلام میگردد تردد نمایند.
ماده شماره : ۱۹
توضیحات کامل: چنانچه برای نیروی انتظامی مستقر در پاسگاههای طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری وجود داشته باشد یا با فک مهر و موم (پلمپ) کامیون یا کانتینر یا هر گونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد،‌ فک مهر و موم (پلمپ) و بازرسی محموله صرفأ با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر می باشد.
ماده شماره : ۲۰
توضیحات کامل: چنانچه کالای عبوری خارجی بصورت مستقیم از مرزهای زمینی و بدون انجام عملیات تخلیه و بارگیری ، از گمرک عبور نماید یا توسط وسایل حمل به یکی از بنادر یا ادارات گمرک وارد و بصورت یکسره به وسایل حمل دیگر بارگیری و خارج گردد مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی باشد . در این گونه موارد در صورت ورود خسارت به کالا مسئولیتی برعهده گمرک نمی باشد.
ماده شماره : ۲۱
توضیحات کامل: در صورتیکه کالای عبوری خارجی در اماکن و محوطه های گمرکی وبندری تخلیه و برای آن قبض انبار صادر گردد مشمول پرداخت حق بیمه مقرر برای کالاهای وارداتی به گمرک می باشد.
ماده شماره : ۲۲
توضیحات کامل: هزینه های تخلیه و بارگیری و انبارداری محمولات عبوری طبق تعرفه ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی ترابری کشور و تصویب هیأت وزیران یا شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی حسب مورد با رعایت ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ وضع خواهد شد، دریافت میگردد.
ماده شماره : ۲۳
توضیحات کامل: کالاهای عبوری خارجی در صورت تخلیه در ادارات گمرک ورودی و فراهم نبودن وسیله بارگیری و حمل فوری کالا به مدت ۵ روز از پرداخت هزینه انبارداری معاف می باشند.

ماده شماره : ۲۴
توضیحات کامل: مدت توقف قانونی کالاهای عبوری خارجی در اماکن و محوطه های گمرکی کشور چهار ماه تمام می باشد که ابتدای آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه اجمالی کالای عبوری و فهرست کل بار (مانیفست) یا تاریخ صدور قبض انبار مربوط می باشد.
ماده شماره : ۲۵
توضیحات کامل: کالای فاسد شدنی که پس از تخلیه در مجاورت هوای آزاد و شرایط عادی بطور معمول ضایع یا فاسد می شود یا عرفأ شروع به فساد یا تغییر شکل می دهد و کالایی که نگهداریش ایجاد خطر می کند و همچنین حیوانات زنده باید بلافاصله ازگمرک عبور داده شود در غیر این صورت گمرک یا بندر هیچگونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن یا نگهداری آنها نداشته و حسب مورد با اخطار قبلی کالا متروکه تلقی میگردد.
ماده شماره : ۲۶
توضیحات کامل: کالای عبوری خارجی می تواند به طرق زیر از قلمرو کشور عبور داده شود:
الف – عبور مستقیم از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور
ب – حمل ترکیبی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور
پ – نگهداری در مناطق حراست شده یا اماکن گمرکی و ترتیب حمل تدریجی یا کلی آنها به خارج از کشور
ماده شماره : ۲۷
توضیحات کامل: عبوردهنده باید اظهارنامه کالای عبوری را در سه نسخه تنظیم و به همراه اسناد مورد لزوم به گمرک ارائه نماید.
ماده شماره : ۲۸
توضیحات کامل: گمرک پس از اخذ اظهارنامه و انجام تشریفات مربوط همزمان پروانه عبور را امضاء و مهر نموده و به عبور دهنده ارائه می کند.
ماده شماره : ۲۹
توضیحات کامل: مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور کالا عبارتند از :
الف – کالای وارد شده از طریق جاده :
۱- سی ام آر (درصورت تسلیم ، ارائه اصل به گمرک عبوردهنده جهت تطبیق و تأیید الزامی است)
۲- تصویر سیاهه خرید (فاکتور)
۳- تصویر فهرست عدل بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا
ب – کالاهای وارد شده از طریق دریا:
۱- یک نسخه رونوشت از بارنامه

۲- ترخیصیه کالای عبوری
۳- تصویر سیاهه خرید (فاکتور)
۴- تصویر فهرست عدل بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا
پ – کالاهای وارد شده از طریق راه آهن :
۱- بارنامه یا تصویری از آن که به تأیید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.
۲- تصویر سیاهه خرید
۳- تصویر فهرست عدل بندی در صورت نیاز
ت – کالاهای وارد شده از طریق هوا :
۱- بارنامه هوایی یا تصویر تأیید شده آن توسط شرکت هواپیمایی مربوط یا کارگزاران آن
۲- تصویر سیاهه خرید
۳- تصویر فهرست عدل بندی در صورت نیاز
ماده شماره : ۳۰
توضیحات کامل: پذیرش یک اظهارنامه برای عبور محمولات یک بارنامه در صورت گوناگون بودن نوع کالا،‌همچنین پذیرش یک اظهارنامه برای عبور محمولات یک وسیله حمل موضوع چند بارنامه ، بلامانع است.
ماده شماره : ۳۱
توضیحات کامل: انجام تشریفات عبور کالاهای خارجی از قلمرو کشوردر اولین گمرک مجاز ورودی صورت میگیرد.
ماده شماره : ۳۲
توضیحات کامل: در مواردی که محمولات عبوری خارجی در اماکن و محوطه های گمرکی تخلیه می شود، ارائه قبض انبار و اسناد مندرج در ماده ۲۹ این آئین نامه برحسب مورد جهت انجام تشریفات عبور کالای خارجی ضروری است.
ماده شماره : ۳۳
توضیحات کامل: محمولات عبوری خارجی نیاز به اخذ نظر آزمایشگاه و مجوز استاندارد ندارد.
ماده شماره : ۳۴
توضیحات کامل: کانتینرهای حامل کالای عبوری خارجی به عنوان ظرف کالا محسوب و نیازی به اظهار جداگانه ندارد ولی شرکتهای حمل و نقل بین المللی می توانند در بدو ورود به منظور تسهیل گردش این کانتینرها (ورود و خروج مکرر) برای کانتینر درخواست صدور پروانه ورود موقت بنمایند و گمرک مکلف به پذیرش آن می باشد.
ماده شماره : ۳۵
توضیحات کامل: درخصوص محمولات یکنواختی که تخلیه آنها به علت بالا بودن مقدار و حجم محموله به طول می انجامد ،‌قبول اظهارنامه موکول به خاتمه عملیات تخلیه نمی باشد و عبور دهنده می تواند برای اینگونه محمولات به محض ورود، اظهارنامه تسلیم و نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نماید.
ماده شماره : ۳۶
توضیحات کامل: هرگاه مشاهده شود که کالاهایی که به منظور عبور از قلمرو کشور به گمرک ورودی اظهارگردیده است وجود نداشته یا کسر می باشد صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه تسلیمی و پروانه عبور برآن اساس تصحیح و کالا عبور داده می شود.
ماده شماره : ۳۷
توضیحات کامل: گمرک ورودی با هماهنگی و کسب نظر سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور با توجه به طول مسافت ، چگونگی راه ، فصول سال و نوع وسیله ، مهلتی را برای حمل کالای عبوری ازگمرک ورودی تا گمرک خروجی یا گمرک مقصد داخل کشور تعیین و در پروانه عبور قید می نماید.
ماده شماره : ۳۸
توضیحات کامل: پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه وسیله نقلیه حامل کالای عبوری خارجی باشد.
ماده شماره : ۳۹
توضیحات کامل: به هنگام ورود کالای عبوری خارجی به گمرک خروجی یا مقصد در داخل کشور ، عبور دهنده یا نماینده وی باید پروانه عبور یا تصویری از آن را که به ترتیب مقرر در ماده ۳۸ این آئین نامه گواهی شده است، همراه با وسیله حامل کالا به گمرک مقصد در داخل کشور یاخروجی تسلیم نماید.
ماده شماره : ۴۰
توضیحات کامل: گمرک خروجی یا مقصد پس از بررسی اجمالی و اطمینان ازصحت مهر و موم (پلمپ) و عنداللزوم تطبیق مشخصات ظاهری کالا با مندرجات پروانه یا تصویر گواهی شده آن اجازه خروجی از مرز یا تخلیه را صادر می نماید.
ماده شماره : ۴۱
توضیحات کامل: پس از خروج یا تخلیه کالا در گمرک مقصد در داخل کشور یا خروجی، گمرک مزبور بلافاصله مراتب را در ظهر پروانه عبور یا تصویر گواهی شده آن تأیید،‌ امضاء‌و ممهور نموده و پس از ثبت در دفاتر مربوط و نگهداری آن ،‌مراتب را از طریق دورنگار یا سایروسایل مخابراتی ، الکترونیکی، ماهواره ای و رایانه ای به گمرک ورودی اعلام و رونوشت آن را به عبوردهنده یا نماینده وی تسلیم می نماید . در هر حال تصفیه نهایی منوط به ارائه اصل پروانه عبور خارجی می باشد.
ماده شماره : ۴۲
توضیحات کامل: گمرک صادرکننده پروانه عبور خارجی باید به محض دریافت تأییدیه نهایی گمرک مقصد در داخل کشور یا گمرک خروجی مبنی بر ورود و تحویل یا خروج کالای عبوری،‌ تعهدات عبور دهنده را خاتمه یافته تلقی و وجه الضمان مربوط را مسترد یا تصفیه نماید.
ماده شماره : ۴۳
توضیحات کامل: در مواقعی که گمرک مقصد داخلی یا گمرک مرز خروجی با فک مهر و موم (پلمپ)‌ یا احتمال دخل و تصرف مواجه می شود،‌باید با حضور هدایت کننده وسیله حمل (راننده) و نماینده عبوردهنده ، به بازرسی کالا پرداخته و آنرا با پروانه عبور تطبیق دهد و در صورتیکه سوء نیت و مغایرتی احراز نشود اجازه خروج کالا یا تخلیه صادر و در غیر اینصورت رسیدگی و وفق مقررات عمل خواهد شد.

ماده شماره : ۴۴
توضیحات کامل: هرگاه مهر و موم (پلمپ) گمرکی عمدأ شکسته شده باشد و دخل و تصرف در کالای عبوری خارجی شده باشد با مرتکب یا مرتکبین طبق قانون راجع به مجازات قاچاق رفتار می شود. بعلاوه چنانچه این عمل مستوجب کیفر دیگری بر طبق مقررات قانونی باشد مرتکب یا مرتکبین به همان کیفر نیز خواهند رسید.
ماده شماره : ۴۵
توضیحات کامل: چنانچه محکومیت اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دادگاه ذیصلاح قطعیت یابد و به موجب قوانین و مقررات جاری کشور،‌ مرتکب یا مرتکبین مستوجب محدودیت ویا محرومیتهای دیگری هم باشند با آنان طبق مقررات اخیر نیز رفتار خواهد شد.
ماده شماره : ۴۶
توضیحات کامل: رانندگان وسایل نقلیه حامل کالای عبوری خارجی موظفند کالای موردحمل را عینأ بدون هرگونه دخل و تصرفی درمهلت مقرردر پروانه عبور به گمرک مقصد داخلی یا گمرک خروجی حمل نمایند.

قوانین کلی صادرات و واردات

ماده شماره : ۱
توضیحات کامل: مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان ، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد .
ماده شماره : ۲
توضیحات کامل: کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند :
۱- کالای مجاز : کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد .
۲- کالای مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است .
۳- کالای ممنوع : کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف ) و یا بموجب قانون ممنوع گردد .
ماده شماره : ۳
توضیحات کامل: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد .
ماده شماره : ۴
توضیحات کامل: وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آئین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال ، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال ، پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید .
ماده شماره : ۵
توضیحات کامل: کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند .
ماده شماره : ۶
توضیحات کامل: اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است . دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی ، هوایی ، جاده ای و راه آهن را شورایعالی هماهنگی ترابری کشور براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران تهیه می نماید .
ماده شماره : ۷
توضیحات کامل: دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد .
ماده شماره : ۸
توضیحات کامل: واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند .
ماده شماره : ۹
توضیحات کامل: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.
ماده شماره : ۱۰
توضیحات کامل: دولت موظف است در آئین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید :
۱- نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند .
۲- نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها ، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج ، پیله‌وران و مرزنشین ، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند .
۳- شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند .
۴- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات .
ماده شماره : ۱۱
توضیحات کامل: به دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی ، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید .
ماده شماره : ۱۲
توضیحات کامل: واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید ، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادرات بصورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات ، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد ، معاف است .
ماده شماره : ۱۳
توضیحات کامل: کلیه کالاهای صادراتی کشور ( به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند .
ماده شماره : ۱۴
توضیحات کامل: مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک ، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد ، در رابطه با کالاها ، مواد ، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت ، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی که در آئین نامه مشخص می شود ، به صادرکننده مسترد می گردد .
ماده شماره : ۱۵
توضیحات کامل: وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی بمنظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی ، عوارض گمرکی ، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، حق ثبت سفارش ، حق انحصار ، عوارض شهرداری ، عوارض شهرداری محل ( تعاون ) ، عوارض هلال احمر ، عوارض آسفالت ، عوارض هوایی ، عوارض بندری ، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی ، هزینه یا کارمزد دریافت می شود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان ً سود بازرگانی ً تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند .
ماده شماره : ۱۶
توضیحات کامل: چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آئین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد ، مشخص می شود .
ماده شماره : ۱۷
توضیحات کامل: مسافری که وارد کشور می شود ، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید ، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است .
ماده شماره : ۱۸
توضیحات کامل: وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین ، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند .
ماده شماره : ۱۹
توضیحات کامل: دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید .
ماده شماره : ۲۰
توضیحات کامل: دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که بصورت تجاری کالا وارد می نمایند ، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بعنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود ، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات ، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند .
ماده شماره : ۲۱
توضیحات کامل: هیأت وزیران موظف است بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور ، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان ، ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید .
ماده شماره : ۲۲
توضیحات کامل: وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ جلوگیری بعمل آورد . اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده ، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود .
ماده شماره : ۲۳
توضیحات کامل: وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند .
ماده شماره : ۲۴
توضیحات کامل: وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می باشد .
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری

ماده شماره : ۱
توضیحات کامل: کلیه اصلاحات و عباراتی که در ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین نامه نیز دارای همان معانی می باشد. سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد :‌
الف – آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی.
ب – بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر : شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روشهای مندرج در قانون ، در آن به کار رفته باشد.
ج – بخش غیردولتی : بخشهای خصوصی ،‌تعاونی ،‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
د – مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که در اجرای ماده (۷) قانون در محل سازمان تشکیل میگردد.
هـ‌- شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیتهای پولی وارزی می پردازند.
و – مؤسسه حسابرسی : مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،‌ موضوع قانون ”استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی“ مصوب ۱۳۷۲ و سازمان حسابرسی،‌توسط سازمان انتخاب می شود.
ماده شماره : ۲
توضیحات کامل: سرمایه گذاریهای خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته میشود، از تسهیلات وحمایتهای مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش اینگونه سرمایه گذاریها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر دراین آیین نامه است.
ماده شماره : ۳
توضیحات کامل: پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین نامه در چارچوب روشهای زیر میسر است. جدول روشهای سرمایه گذاری خارجی، ویژگیها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و اعلام میگردد.
الف – سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ب – سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روشهای ”ساخت،‌ بهره برداری و واگذاری“ ، ”بیع متقابل“ و ”مشارکت مدنی“
ماده شماره : ۴
توضیحات کامل: روشهای موضوع ماده (۳) این آیین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای ویژگیها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می باشند:
الف – ویژگیها و تسهیلات مشترک :
۱- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
۲- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفأ براساس مجوز سرمایه گذاری انجام میگیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.
۳- حجم سرمایه گذاری خارجی صرفأ براساس مجوز سرمایه گذاری انجام میگیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.
۴- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین میشود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.
۵- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه بصورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.
۶- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن بصورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد.
ب – ویژگیها و تسهیلات خاص :
۱- سرمایه گذاری مستقیم خارجی :
۱-۱- سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکانپذیر است.
۱-۲- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
۲- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی :
۲-۱ – جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین میشود.
۲-۲- در روشهای ”ساخت، بهره برداری و واگذاری“ و ”مشارکت مدنی“ ،‌خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین میشود.
ماده شماره : ۵
توضیحات کامل: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات وحمایتهای قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیتهای اقتصادی و تجاری در خارج از کشور باشد،‌نیز ارائه دهند.
ماده شماره : ۶
توضیحات کامل: سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلأ در ایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و از جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار شود. این نوع سرمایه گذاریها کلأ سرمایه گذاری موجود تلقی شده واز ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند.
ماده شماره : ۷
توضیحات کامل: سرمایه گذاری خارجی در بنگاههای اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش ازمزایای این قانون برخوردار می گردد،‌ مشروط به اینکه سرمایه گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت ، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
ماده شماره : ۸
توضیحات کامل: هیئت به هنگام ارزیابی و صدورمجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبتهای تعیین شده در بند ”د“ ماده (۲) قانون را بررسی و احراز مینماید.
الف – مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات ،‌زمانبندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور ،‌در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج میگردد.
ب – آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح درخصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز،‌ در بخش و رشته مربوط ، توسط معاونت امور اقتصادی و دارایی اخذ میشود. مبنای تصمیمات هیئت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارایه میگردد.
ج – تفکیک بخشها و رشته های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آئین نامه انجام میشود.
د – میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخشها و رشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ”الف“ و ”ب“ و ”ج“ این ماده، با توجه به میزان ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور‌، توسط هیئت تعیین و درصورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر میگردد.
ماده شماره : ۹
توضیحات کامل: انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای ”ساخت،‌ بهره برداری و واگذاری“‌ حسب توافق طرفین قرارداد،‌از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد،‌عملی میشود.
ماده شماره : ۱۰
توضیحات کامل: در قراردادهای ”ساخت ،‌بهره برداریو واگذاری“‌ ، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به مؤسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تأیید هیئت قابل انجام است.
ماده شماره : ۱۱
توضیحات کامل: در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه میشود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین مینماید.
ماده شماره : ۱۲
توضیحات کامل: سازمان ضمن انجام وظایف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون،‌ مسئولیت انجام و هدایت فعالیتهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل وخارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصتهای سرمایه گذاری،‌ انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش ها وسمینارها،‌همکاریهای مشترک با مؤسسات و سازمان های بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاهها در جمع آوری،‌ تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.

ماده شماره : ۱۳
توضیحات کامل: هیئت مسئولیت بررسی واخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواستهای سرمایه گذاری اعم از درخواستهای مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده دار است.
ماده شماره : ۱۴
توضیحات کامل: عضای ثابت هیئت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (۶) قانون می باشند و جلسات هیئت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ میگردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت رئیس هیئت با حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. دراین موارد ، تصمیمات با اکثریت آرا صورت می پذیرد.
ماده شماره : ۱۵
توضیحات کامل: سرمایه گذاران،‌ درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسیهای لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیئت مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام ،‌به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی میشود. براساس تصمیم متخذه که قبلأ نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است،‌مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میگردد.
ماده شماره : ۱۶
توضیحات کامل: به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش وحمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور،‌ مرکز خدمات سرمایه گذاری خارج در محل سازمان تشکیل و و نمایندگان دستگاههای ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمانهای ذیربط خواهد بود.
ماده شماره : ۱۷
توضیحات کامل: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور،‌گمرک جمهوری اسلامی ایران) ،‌وزارت امور خارجه،‌وزارت بازرگانی ،‌وزارت کار و امور اجتماعی،‌ وزارت صنایع و معادن،‌وزارت جهاد کشاورزی،‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید ،‌نماینده تام الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند.
نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب باحجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.
ماده شماره : ۱۸
توضیحات کامل: نمایندگانی که از طرف ذیربط معرفی میشوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشند. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محول گردیده است ،‌وظایف، مسئولیتها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسئولیت خود را به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.
ماده شماره : ۱۹
توضیحات کامل: دستگاه اجرایی ذیربط ، به منظور حفظ استمرار فعالیتهای اجرایی و خدماتی خود در ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگیها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس ،‌برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.
ماده شماره : ۲۰
توضیحات کامل: وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین میشود:
۱- اطلاع رسانی و ارایه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران خارجی.
۲- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب ، برق،‌گاز ،‌تلفن ،‌پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذیربط قبل از صدورمجوز سرمایه گذاری.
۳- انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به صدور روادید،‌ اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.
۴- انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه،‌مسایل گمرکی ومالیاتی وغیره.
۵- انجام هماهنگیهای لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواستهای سرمایه گذاری خارجی.
۶- مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه گذاری خارجی اتخاذ میگردد.
ماده شماره : ۲۱
توضیحات کامل: ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجیاعم از نقدی وغیرنقدی به شرح زیر می باشد:
الف – سرمایه نقدی
۱- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ”الف“ ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد میشود، در تاریخ تبدیل به ریال ، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار میگیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز میگردد.
۲- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ”ب“ ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمیشود،‌ به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز میگردد. این وجوه در تاریخ واریز به نامه سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار میگیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تأیید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد.

ماده شماره : ۲۲
توضیحات کامل: کلیه درخواستهایی که منجر به انتقال سرمایه، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون میگردد،‌ باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. اینگونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یاد شده تأیید می کند،‌میسر است.
ماده شماره : ۲۳
توضیحات کامل: انتقال اصل، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه گذاریهای بند ”الف“ ماده (۳) قانون بصورت ارز و یا به درخواست سرمایه گذار خارجی،‌ از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد. خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه گذاری های موضوع بند ”ب“ ماده (۳) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارایه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می پذیرد. هیئت براساس گزارش مؤسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی،‌مجوز خروجی وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند.
ماده شماره : ۲۴
توضیحات کامل: چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند ”ب“ و یا ”ج“ ماده (۱۷)‌ قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می باشد و بنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل از صادرات خود را در یک حساب امانی نزد یکی از بانکهای داخلی و یا خارجی واریز نموده و در حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، مستقیمأ از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت،‌ مشمول مقررات ارزی کشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارایه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتبأ به اطلاع سازمان برساند.
ماده شماره : ۲۵
توضیحات کامل: ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیئت ، از شمول هرگونه مقررات محدودکننده صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کشور براساس مقررات دولتی موجود ویا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف میباشد.
ماده شماره : ۲۶
توضیحات کامل: در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن بنگاههای اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاههای مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و در مقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.
ماده شماره : ۲۷
توضیحات کامل: وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیئت توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خودداری و حواله میشود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیارنظام بانکی قرار خواهد داد.

ماده شماره : ۲۸
توضیحات کامل: هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد،‌ وجوه مزبور از شمول قانون خارج میگردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید امکانپذیر می باشد.
ماده شماره : ۲۹
توضیحات کامل: سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (۱۳) و (۱۴) و (۱۵) قانون را با اجازه هیئت به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری ،‌ صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.
ماده شماره : ۳۰
توضیحات کامل: دولت با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون را به وزیران عضو شورایعالی سرمایه گذاری تفویض می نماید . هیئت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه ای مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورایعالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است ،‌تعیین نماید.
ملاک تصمیم گیری درخصوص اختیار موضوع این ماده ، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه در صورت تأیید رئیس جمهور با رعایت ماده (۱۹)‌ آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
ماده شماره : ۳۱
توضیحات کامل: هرگاه سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه نامه ،‌به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خسارت غیرتجاری به سرمایه گذار صورت گرفته ، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود،‌جانشین از همان حقوقی برخودار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگراینکه حسب مورد، مواد (۴) و یا(۱۰) قانون رعایت شده باشد.
ماده شماره : ۳۲
توضیحات کامل: سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیئت تعیین میگردد،‌مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور،‌ که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد ، بنماید. در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارایه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.
ماده شماره : ۳۳
توضیحات کامل: سرمایه گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد (۳۰%) در مالکیت خود را به اطلاع هیئت برساند.
ماده شماره : ۳۴
توضیحات کامل: در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد،‌ تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.
ماده شماره : ۳۵
توضیحات کامل: دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کشور ، وزارت کار وامور اجتماعی و نیروی انتظامی، مکلفند درخصوص صدور روادید ،‌اجازه اقامت ، صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران، مدیران، کاشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه گذاریهای مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است درخصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:
الف – وزارت امور خارجه با تأیید سازمان مجوز صدور رواید کثیره المسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه ماه ، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشورابلاغ نماید.
ب – افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و ارائه تأییدیه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت یکسال تمدید نمایند.
تمدید اقامت بصورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت و برگشت نشود.
ماده شماره : ۳۶
توضیحات کامل: مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیئت است.
ماده شماره : ۳۷
توضیحات کامل: سازمان و هیئت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون واین آیین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.
ماده شماره : ۳۸
توضیحات کامل: کلیه مقررات مذکور در تصویب نامه های هیئت وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین نامه می باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه لغو میگردد.

ضمیمه ۳

ماده شماره : ۱
توضیحات کامل: در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه‌های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار میرود:

الف – قانون :‌ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ – مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ب – اداره‌های مامور وصول درآمدهای دولت : هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت میباشد مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، شرکت دخانیات ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
پ – سازمانهای شاکی : سازمانهایی هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ -، موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز میباشند.
ت – سازمان کاشف :‌ سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عهده دارد.
تبصره – گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب مورد کاشف تلقی میگردد.
ث – مخبر : شخصی است که محل اختفا یا نگهداری کالا و ارز قاچاق یا ارتکاب عمل قاچاق یا شروع به آن را به سازمان کاشف با شرایط زیر گزارش نماید:
۱- گزارش به نحوی باشد که ماموران کشف بتوانند با پیگیری مفاد گزارش اطلاعات لازم را برای شروع عملیات تحصیل نمایند.
۲- گزارش پیش از کشف و یا شروع عملیات به سازمان کاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد.
۳- پیگیری موضوع گزارش منتج به نتایج مثبتی در جهت کشف قاچاق گردیده باشد.
۴- هویت مخبر خواه به صورت ذکر نام و مشخصات و خواه به صورت علایم قراردادی محرمانه ( مانند کد عملیاتی، شماره رمز، نام مستعار و …) برای سازمان کاشف با درج در صورتجلسه بدوی کشف مشخص باشد.
۵- درصورت درخواست مخبر یا اقتضای شرایط عملیاتی، سازمان کاشف مکلف است هویت مخبر را مکتوم نگاه دارد.
ج – کاشف :‌ مامور سازمان کاشف است که راسا یا بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد.
چ – مامور انتظامی : مامور نیروی انتظامی و مامور سایر نیروهای مسلح (تحت امر ناجا) و ماموران وزارت اطلاعات (درارتباط با کشف ارز قاچاق).
ح – بازجو : فرد یا افرادی میباشند که بعد از کشف کالا یا ارز قاچاق مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات لازم و تکمیل پرونده ارتکاب عمل قاچاق، شناسایی هویت متهمان و میزان دخالت هریک از آنان در ارتکاب جرم مینمایند.
تبصره – در صورتیکه ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید شود صورتجلسه ثانوی تنظیم شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب میشود .

خ – عوامل ستادی : نیروهایی که در تهیه طرحها ، برنامه‌ریزی ، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف مؤثر بوده و توسط سازمان ذیربط معرفی میشوند .
د – عوامل اطلاعاتی : فرد یا افرادی از سازمان کاشف که پس از کسب خبر از عوامل ذیربط مبادرت به جمع آوری و پرورش اطلاعات در زمینه کشف کالا یا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسایی متهم و محل نگهداری و اختفای کالا یا ارز اقدام مینمایند .
ذ – صورتجلسه کشف : صورتجلسه‌ای است که حین‌الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل میرسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل میباشد
ماده شماره : ۲
توضیحات کامل: نحوه تعیین بهای کالا و ارز قاچاق
الف – کالای قاچاق ورودی : مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق ورودی عبارت است از : ارزش سیف براساس قیمت ارز واریزنامه‌ای صادراتی در بورس ، حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده (۱۵) قانون مقررات صادرات و واردات آن کالاها در زمان کشف که توسط گمرک محاسبه میشود .
ب – کالاهای قاچاق خروجی : مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق خروجی ، قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف میباشد .
پ – ارز قاچاق : مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق ، قیمت ارز واریزنامه‌ای صادراتی در بورس در زمان کشف ارز قاچاق میباشد
ماده شماره : ۳
توضیحات کامل: اختیار یاد شده در مواردی است که اسناد مثبته دال بر واردات یا صادرات قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارائه نگردد
ماده شماره : ۳
توضیحات کامل: در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کشف فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا میکند و عین کالا و ارز مکشوفه را با تنظیم صورتجلسه کشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل میدهد . بدیهی است در صورتیکه اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین جزایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود .
ماده شماره : ۴
توضیحات کامل: چنانچه سازمان کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهد عین کالا و ارز مکشوفه را ظرف حداکثر (۲۴) ساعت پس از کشف به همراه مالک یا حامل آن ، حسب مورد به اداره مربوطه مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل میدهد
ماده شماره : ۵
توضیحات کامل: در مناطقی که گمرک وجود ندارد انجام کلیه امور مربوط به قاچاق کالا (رسیدگی ، ارزیابی و قیمت گذاری ، اعلام جرم ، تحویل و نگهداری کالا و …) برعهده نزدیکترین گمرک محل میباشد
ماده شماره : ۶
توضیحات کامل: در موارد موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون ، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد جریمه دریافت و در صورتیکه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد میشود و در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی میتواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست تأمین مناسب بنماید
ماده شماره : ۷
توضیحات کامل: در صورت استنکاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه ‌، سازمان شاکی مکلف است ظرف حداکثر (۵) روز اداری از تاریخ کشف کالا و ارز قاچاق ، پرونده متشکله را تکمیل و حسب مورد به مراجع قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی اعزام نماید .
ماده شماره : ۸
توضیحات کامل: در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه انقلاب و عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی ، اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید
ماده شماره : ۹
توضیحات کامل: در مورد پرونده‌هایی که از سوی سازمانهای شاکی به مراجع قضایی ارجاع میشود مراجع یاد شده مکلفند ظرف یک ماده نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به سازمان شاکی مربوط اعلام کنند
ماده شماره : ۱۰
توضیحات کامل: درصورتیکه مراجع قضایی ، ظرف مهلت مقرر در قانون ( یک ماه از تاریخ وصول پرونده ) ، مبادرت به صدور حکم ننمایند و سازمان شاکی از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه مینماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور میباشد و درهرحال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود
ماده شماره : ۱۱
توضیحات کامل: در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی میباشد شعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور دارند .
ماده شماره : ۱۲
توضیحات کامل: متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند ” الف “و قسمت اول بند‌ ” ب “ ماده (۲) قانون درصورت اعتراض میتوانند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارند شکایت نمایند در صورت برائت ، عین کالا و درصورت موجود نبودن کالا ،‌ قیمت آن (به نرخ روز صدور حکم) و معادل ریالی ارز (براساس نرخ واریزنامه‌ای صادراتی در بورس) به علاوه عین مبلغ جریمه پرداختی طبق حکم محکمه ، از محل موجودی حساب (۷۱۲) یا (۸۱۵) خزانه و به نسبتهای مقرر در ماده (۲۵) این آییننامه از سهمیه‌های ذیربط تأمین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط به ذینفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت میگردد

ماده شماره : ۱۳
توضیحات کامل: کلیه جریمه‌های دریافتی مربوط به قاچاق کالا منحصرا به حساب ویژه(۷۱۲) خزانه و جریمه‌های ریالی دریافتی مربوط به قاچاق ارز به حساب ویژه (۸۱۵) خزانه واریز میگردد
ماده شماره : ۱۴
توضیحات کامل: ضبط کالا و ارز قاچاق در مرحله اداری براساس بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) قانون صورت میگیرد و اعتراض متهم یا متهمان مانع اجرای عملیات ضبط ، دریافت جریمه ، فروش کالا و واریز وجوه و سایر اقداماتی که در این مرحله به موجب قانون صورت میگیرد نخواهد بود
ماده شماره : ۱۵
توضیحات کامل: آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی درخصوص پرونده‌های کالا و ارز قطعی است و محکوم علیه میتواند درصورت وجود هر یک از جهات ذیل ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی مجدد نماید .
۱ – ادعای مخالف بودن رأی با قانون .
۲ – ادعای عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دلایل یا مدافعات .
۳ – ادعای عدم صلاحیت شعبه .
۴ – ادعای عدم توجه اتهام به محکوم علیه .
رئیس سازمان درصورتیکه دلیل را موجه تشخیص دهد رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر ارسال خواهد نمود . رأیی که شعبه تجدیدنظر صادر مینماید قطعی و لازم‌الاجراس
ماده شماره : ۱۶
توضیحات کامل: صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تأمینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی برعهده محکمه صالحه میباشد
ماده شماره : ۱۷
توضیحات کامل: سیستم بانکی کشور موظف است با هماهنگی بانک مرکزی معادل ریالی ارزهای مکشوفه را – پس ضبط قطعی – به قیمت ارز صادراتی واریزنامه‌ای در بورس به حساب ویژه مربوط در خزانه واریز نماید .
ماده شماره : ۱۸
توضیحات کامل: حمل کالای قاچاق جرم تلقی شده و حامل (چنانچه قراینی نظیر جاسازی کالا در وسیله حمل حکایت از آگاهی حامل از کالای قاچاق یا شرکت وی در این امر داشته باشد) مستقل از مجازات مقرر برای مالک یا دارنده کالای قاچاق به جزای نقدی تا معادل دو برابر بهای کالای قاچاق محکوم خواهد گردید
ماده شماره : ۱۹
توضیحات کامل: محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت(۲۰) روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید ، در غیر اینصورت از محل وثیقه‌های سپرده شده یا فروش اموال وی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد .
ماده شماره : ۲۰
توضیحات کامل: اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهای قاچاق ، بدل پرونده را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده کالاهای مکشوفه را برمبنای پایه قیمت تعیین شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس ارز واریزنامه‌ای در بورس از طریق مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (۷۱۲) موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به ادارات ذیربط مأمور وصول درآمدهای دولت و به سازمان شاکی مربوط اعلام مینمای
ماده شماره : ۲۱
توضیحات کامل: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است تمامی وجوه حاصل ازفروش کالاهای موضوع قاچاق را پس از کسر میزان مقرر در ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بابت کارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (۷) قانون واریز نماید . میزان مبالغ واریزشده به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد .
ماده شماره : ۲۲
توضیحات کامل: خلاصه صورتمجلس فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در هر ماه توسط نمایندگیهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و به کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و نیزتوسط سازمان مذکور به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به شرح ذیل ارسال میگردد .
الف – نسخه‌ای برای احتساب حق‌الکشف پرونده‌های ذیربط به اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت در استان .
ب – نسخه‌ای جهت پرداخت سهم کاشفان هر پرونده به سازمان کاشف ذیربط .
پ – نسخه‌ای به منظور بهره‌ برداری در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
ماده شماره : ۲۳
توضیحات کامل: اداره‌های مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند بلافاصله پس از فروش کالا و یا اخذ جریمه و واریز وجوه به حساب ویژه خزانه (۷۱۲) (بدون تنظیم فهرست تقسیم حق‌السهم) نسبت به درخواست واریز ۵۰ درصد حق السهم کاشفان و سازمانهای کاشف به حسابهای مربوط ، به انضمام مشخصات پیکره وجوه واریزی به حساب ویژه خزانه (حساب ۷۱۲) اقدام و یک رونوشت تقاضای مذکور را به سازمان کاشف ذیربط ارسال نمایند .
ماده شماره : ۲۴
توضیحات کامل: خزانه مکلف است در هر استان یک حساب بانکی با درخواست اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت افتتاح نماید . هریک از اداره‌های یاد شده و نیز هر یک از محاکم و شعب قضایی و تعزیرات حکومتی ، سازمانهای کاشف و شاکی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل از فروش و جریمه کالاهای قاچاق را به حساب مذکور واریز نمایند . این حسابها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب ویژه (۷۱۲) موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۲۰/۷/۱۳۷۳ – نزد خزانه واریز و رونوشت اعلامیه واریز وجوه به سازمانهای کاشف ذیربط ارسال گردد

ماده شماره : ۲۵
توضیحات کامل: خزانه موظف است براساس فرم درخواست وجوه درخواست کننده ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید .
الف – ۴۰ درصد به حساب درآمدهای عمومی کشور .
ب – ۳۰ درصد به حساب حق الکشف مأموران کاشف نزد سازمان ذیربط .
ج – ۲۰ درصد به حساب سازمان کاشف .
د – ۱۰ درصد به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
ماده شماره : ۲۶
توضیحات کامل: کلیه صورتهای تقسیم حق‌الکشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوی کشف توسط سازمانهای کشف تنظیم و براساس اسامی مقید در فهرست تقسیم نسبت به پرداخت حق‌الکشف اقدام میشود و در مورد هر پرونده به شرح زیر خواهد بود :
الف – سهم عوامل اطلاعات ، مخبران و کاشفان ۲۰
ب – سهم مأموران انتظامی و بازجو ۷
پ – سهم عوامل ستادی
ماده شماره : ۲۷
توضیحات کامل: سهم حق‌الکشف کاشفان ، مخبران و عوامل اطلاعاتی از مبلغ ده (۱۰)میلیون ریال و سهم بازجو و مأموران انتظامی از مبلغ هفت (۷)‌ میلیون ریال و سهم نیروهای وظیفه از مبلغ پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال در هر پرونده نباید تجاوز نماید .
ماده شماره : ۲۸
توضیحات کامل: وجوه مربوط به ۲۰ درصد سهم سازمان کاشف ( به استثنای موارد مندرج در تبصره “ ۲ “ ماده “ ۲۷ “ این آییننامه) صرفا برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هزینه خواهد شد . خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذیربط واریز نماید و سازمان کاشف نیز موظف است گزارش ادواری ششماهه این وجوه را به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارائه نماید .
ماده شماره : ۲۹
توضیحات کامل: از محل ۱۰ درصد وجوه واریزی به حساب ویژه (موضوع تبصره “ ۵‌ “ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۲۰/۷/۱۳۷۳) ، برای اجرای طرحها و برنامه‌های تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و نیز تشویق مأمورانی که در امر مبارزه با قاچاق و وصول و واریز وجوه دخالت داشته‌اند و از مصادیق سازمانهای کاشف و کاشفان نمیباشند مبالغی به شرح زیر تخصیص و پرداخت خواهد شد :
الف – ۵۰ درصد از وجوه موضوع این ماده به طرحها و پیشنهادهایی که از سوی دستگاههای ذیربط به دبیرخانه ستاد مرکزی مبازره با قاچاق ارائه میگردد و با پیشنهاد دبیرخانه یاد شده به تایید وزیر کشور میرسد اختصاص خواهد یافت .
ب – ۵۰ درصد از وجوه موضوع این ماده برای تشویق نیروهایی که به نحوی در امر مبازره و اثبات بزه قاچاق و واریز وجوه مربوط دخالت داشته‌اند و از کارکنان سازمانهای کاشف نمیباشند تخصیص مییابد . رؤسای دستگاههای ذیربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزیت یاد شده ، نوع خدمت و میزان پاداش پیشنهادی را هرشش ماه یکبار برای دبیرخانه ستاد مذکور ارائه مینمایند . حداکثر پاداش متعلق به هر یک از نیروها مبلغ پانزده میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰) ریال در سال تعیین میشود . مبالغ یاد شده در این بند بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و تایید وزیر کشور اختصاص مییابد
ماده شماره : ۳۰
توضیحات کامل: به منظور برنامه‌ریزی ، هدایت ، سیاستگذاری ، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبازره با قاچاق متشکل از وزیر کشور (رئیس ستاد) ، وزیر اطلاعات ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر بازرگانی ، وزیر راه و ترابری ،‌ رئیس کل بانک مرکزی ، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، رییس کل گمرک ، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ، رییس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی ، رییس سازمان تعزیرات حکومتی – یا نمایندگان تام‌الاختیار هر یک از آنها – و نماینده تام‌الاختیار قوه قضاییه تشکیل میگردد
ماده شماره : ۳۱
توضیحات کامل: وزارت کشور مسئوول امر مبارزه با قاچاق کالا میباشد
ماده شماره : ۳۲
توضیحات کامل: وزارت اطلاعات مسئوول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمانهای ذیربط اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد
ماده شماره : ۳۳
توضیحات کامل: وزیر کشور گزارشهای ادواری ششماهه درخصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثر چهارماه بعد از انقضای هر دوره در چارچوب شاخصهای ذیل به رییس جمهور ارایه خواهد داد :
۱ – مطابقت اقدامات و عملیات با قوانین ، مقررات و ضوابط مربوط (حاوی اجرا ، عدم اجرا و یا نقض آنها) ؛
۲ – بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از امر مبازره با قاچاق کالا و ارز ؛
۳ – استخراج نقایص ، مشکلات و ضرورتهای جدید ؛
۴ – پیشنهادراهکارهای مناسب برای رفع مسایل ویا بهینه سازی مواردمذکوردر بند (۳) بالا
ماده شماره : ۳۴
توضیحات کامل: دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری ششماهه مورد نیاز وزیر کشور را ظرف حداکثر دو ماه بعد از انقضای هر دوره ارایه نماید .
ماده شماره : ۳۵
توضیحات کامل: این آییننامه جانشین آییننامه‌ها و دستورالعملهایی میباشد که تاکنون در اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب هیأت وزیران و نمایندگان ویژه رییس جمهور رسیده است .
با لازم الاجرا شدن این آییننامه سایر مقررات مربوط نیز در قسمتهای مغایر ملغی میشوند .
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

ضمیمه ۲

ماده شماره : ۱
توضیحات کامل: از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ ، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲، و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳، و اصلاح ماده ۱ قانون مزبور مصوب ۱۲/۱۱/۷۳ و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد :
ماده شماره : ۲
توضیحات کامل: به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز ، اداره‌های مامور و وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب میشوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند ، حداکثر ظرف مدت پنج روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند .
الف – در مواردیکه بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا میکنند .
ب – در مواردیکه بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه ، باشد با احتساب دوبرابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث حمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر میشود .
کلیه متخصصین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض میتوانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند در صورت برائت اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد میگردد . درهرحال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود .
در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال میگردد.درصورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا و یا ارز، جریمه متعلقه که به هرحال از دوبرابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود ، دریافت میگرد
ماده شماره : ۳
توضیحات کامل: حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات میشود :
هرگاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی میشود ، با هر نوع وسیله نقلیه‌ای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق)، حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضائی ، حامل به پرداخت جریمه‌ای تا معادل دوبرابر قیمت کالا محکوم خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهدشد .
ماده شماره : ۴
توضیحات کامل: مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره‌های ذیربط اعلام نمایند
ماده شماره : ۵
توضیحات کامل: سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره‌های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید .
ماده شماره : ۶
توضیحات کامل: حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین میکند ، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق میباشد . عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده ۷ قانون واریز میشود و با متخلف یا متخلفین براساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد .
ماده شماره : ۷
توضیحات کامل: کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق کالا و کلیه اموالی که ازطریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد اعم از (منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران میرسد فروخته و ۵۰% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمان‌های کاشف (برطبق قانون) و ۴۰% به حساب خزانه دولت و ۱۰% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت .وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه‌های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت مینمایند . به حساب ویژه موضوع تبصره (۵) ماده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز میشود .
نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه‌های جاری ، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تامین هزینه‌های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه و نیز حق الکشف مامورین و سازمانهای کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته‌اند توسط هیات وزیران تعیین می گردد
ماده شماره : ۸
توضیحات کامل: اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور ، اعم از عادی و ویژه (نیروهای مسلح) خواهد بود .
ماده شماره : ۹
توضیحات کامل: مفاد این قانون شامل کلیه پرونده‌های موجود نیز میشود
ماده شماره : ۱۰
توضیحات کامل: از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق ، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو میشود .
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب نهایی رسیده است .

ضمیمه ۱

ماده شماره : ۱
توضیحات کامل: ترانزیت خارجی کالا عبارت است از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج میگ
ماده شماره : ۲
توضیحات کامل: به منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقی کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام ، هریک از پایانه‌های باربری، ایستگاههای راه‌آهن و فرودگاهها که بر حسب تقاضای وزارت راه و ترابری و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های گمرکی شناخته میشود،گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق اقدام نماید
ماده شماره : ۳
توضیحات کامل: – ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد میگردند در حدود قراردادها و موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولتهای طرفین، نیاز به کسب هیچگونه مجوزی ندارند، مگر اینکه بنابر علل امنیتی و مذهبی ورود آنها به کشور ممنوع باشد.
ماده شماره : ۴
توضیحات کامل: کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور میکنند، جزو واردات و صادرات قطعی محسوب نمیگردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سودبازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در موافقت‌نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت‌نامه‌های گمرکی و حمل و نقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آنها تعیین شده یا بشود که در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت‌نامه‌های مربوط تعیین شده ا
ماده شماره : ۵
توضیحات کامل: کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه‌ و ترابری حمل میگردند، از نظرسپردن وجه‌الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی و یا بیمه‌نامه‌های معتبر بجای وجه‌الضمان ترانزیت پذیرفته
ماده شماره : ۶
توضیحات کامل: هرگاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.
ماده شماره : ۷
توضیحات کامل: گمرکات و سازمانهای ذیربط مکلفند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها، طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند، تغییرات بسته‌بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر خواهد بود

ماده شماره : ۸
توضیحات کامل: کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی صرفا به ثبت آمار ورود و خروج، آنها اقدام مینماید
ماده شماره : ۹
توضیحات کامل: کانتینرهایی که با پلمپ اولیه وارد میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج، از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرک ، با صدور پروانه ترانزیت میگردند
ماده شماره : ۱۰
توضیحات کامل: در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر، تا مبادی ورودی است ، گمرکات و سازمانهای ذیربط موظفند تسهیلات لازم، جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.
ماده شماره : ۱۱
توضیحات کامل: حتیالمقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله‌ حمل ، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه، در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل، تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول مینماید
ماده شماره : ۱۲
توضیحات کامل: – وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیات وزیران خواهد بود
ماده شماره : ۱۳
توضیحات کامل: – به منظور استفاده هرچه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت کالا از کشور، آئین‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده شماره : ۱۴
توضیحات کامل: وزارت راه و ترابری موجبات انعقاد قراردادهای دوجانبه و اعمال همکاریهای منطقه‌ای که در تسهیل ترانزیت موثر است را فراهم خواهد نمود
ماده شماره : ۱۵
توضیحات کامل: – وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشوربا ضوابط جاری حمل و نقل بین‌المللی را از طریق پیوستن به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ، ارتباط با سازمانهای جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چندوجهی اقدام خواهد نمود.
ماده شماره : ۱۶
توضیحات کامل: تردد کامیونهای تحت پوشش کارنه‌تیر، در کشور نیازی به ارائه کارنه دوپاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه‌تیر، تعهد کتبی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری حمایت، مینماید

ماده شماره : ۱۷
توضیحات کامل: به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهادسازندگی و کشاورزی میبایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل آورند.
ماده شماره : ۱۸
توضیحات کامل: وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی موظفند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پستها انجام پذیرد.
ماده شماره : ۱۹
توضیحات کامل: گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میبایست، موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه‌تیر، در کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.
ماده شماره : ۲۰
توضیحات کامل: بانک مرکزی جمهروی اسلامی ایران مکلف است حمایت های مالی و اعتباری از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال میباشند بعمل آورد
ماده شماره : ۲۱
توضیحات کامل: اداره گــذرنامه مکلف است، گــذرنـامه و دفتـرچه خروجی مربوط به راننـدگان ایرانی که در خطوط بین‌المللـــی به جابجائی کالاهـای ترانزیتی فعالیت مینمایند را ظــرف مهلـت مقرر، با پیشنهاد و تایید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر نماید
ماده شماره : ۲۲
توضیحات کامل: نیروی انتظـامی جمهوری اسلامی ایران موظف اســت، ظرف مهلت مقرر، با رعایت قوانـین و مقررات مربوطه، نسـبـــت به صـــدور گواهینـــامه بین‌المللـی پلاک ترانزیت و دفتـــرچه مالکیت، بـــرای رانـنـــدگان و کامیونهـــائی که قصـــد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور صادر نمای
ماده شماره : ۲۳
توضیحات کامل: سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است، کنترلهای لازم را به عمل آورد
ماده شماره : ۲۴
توضیحات کامل: هزینه اجرایی این قانــون از محل درآمدهای حاصله، موضوع این قانون تامین میگردد

ماده شماره : ۲۵
توضیحات کامل: از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگرد
ماده شماره : ۲۶
توضیحات کامل: – شرایط عمــومی اظهار و انجام تشریفــات گمـرکی و اسنـادی که بـاید ارائــه گــردد و سایرامور مربوطه با رعایت حداکثـــر تسهیلات در آئین‌نامه اجرائی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارائیوکشورتهیه وبه‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین میگردد

تصویب نامه هیات وزیران – شماره:۳۸۵۸۲/ ت ۱۹۷۸۶/ هـ

ماده شماره : ۱
توضیحات کامل: اصطلاحات به کار برده شده در قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران – که از این پس در این آیین‌نامه، قانون نامیده میشود-در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف میگردند:
الف. اظهارنامه عبور خارجی: عبارت است از برگه‌ای(فرمی) چاپی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران چاپ شده و جهت اظهار کالاهای عبوری خارجی مورد استفاده قرار میگیرد.
ب. اظهارنامه اجمالی کالای عبوری: عبارت است از برگه‌ای(فرمی) چاپی جهت اظهار اجمالی کالا که در بدو ورود آن توسط هدایت کننده وسیله حمل یا نماینده شرکت حمل و نقل و یا نماینده راه‌آهن به گمرک یا بندر یا فرودگاه حسب مورد تسلیم میگردد.
پ. اظهار کالای عبوری: عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی که جهت عبور خارجی کالا به گمرک ارائه میگردد.
ت. اظهار اجمالی کالای عبوری: عبارت است از ذکر مشخصات کلی کالا که در اظهارنامه اجمالی به گمرک یا بندر ارایه گردد.
ث. ترخیصیه کالای عبوری: عبارت است از سند حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبور دهنده که از سوی متصدی حمل و یا نماینده وی به عنوان گمرک، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر میگردد.
ج. پروانه عبور خارجی: عبارت است از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجی که توسط ادارات گمرک تایید و صادر میگردد.
چ.بارنامه: سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر مینماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبداحمل) به نقطه دیگر (مقصدحمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار، هواپیما یا ترکیبی از آنها) در مقابل کرایه حمل معین میباشد.
ح.داده‌های الکترونیکی: عبارت است از متن یا پرونجای (فایل) اطلاعاتی که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا دیسک نوری یا فلاپی دیسک به منظور تسریع در امور جاری عبور کالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بین‌المللی همراه با اعمال سیستم امنیتی برروی این گونه پرونجاها (فایلها) و امکان احراز هویت فرستنده و گیرنده تبادل میگردد.
خ. وجه‌الضمان: عبارت است از ودیعه نقدی یا ضمانتنامه بانکی به صورت فردی یا جمعی تضامنی یا بیمه نامه که به منظور تضمین انجام تعهدات گمرکی کالای عبوری از طرف عبور دهنده به گمرک تودیع میشود
ماده شماره : ۲
توضیحات کامل: حمل و نقل کالای عبوری از قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران منحصر به یک وسیله خاص نبوده و حمل آنها با وسایط نقلیه گوناگون اعم از کشتی، کامیون، قطار، هواپیما و لوله یا ترکیبی از آنها ( حمل مرکب ) تحت ضوابط این آیین‌نامه مجاز میباش
ماده شماره : ۳
توضیحات کامل: دستگاههای ذی ربط میتوانند اوراق و اسناد اشاره شده در متن این آیین‌نامه که میتواند به طور الکترونیکی مبادله شود را بپذیرند و این گونه اسناد الکترونیکی دارای ارزش و اعتبار اسناد کاغذی مشابه میباشد

ماده شماره : ۴
توضیحات کامل: گمرک موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در پایانه‌های باربری و ایستگاههای راه آهن و فرودگاههایی که اماکن گمرکی شناخته میشوند در صورت آماده شدن امکانات لازم از قبیل ساختمان و تجهیزات اداری، انبار محوطه، امکانات تخلیه و بارگیری و منازل سازمانی در حد نیاز به پیشنهاد گمرک و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نسبت به استقرار پرسنل مورد نیاز در این اماکن اقدام نماید.
ماده شماره : ۵
توضیحات کامل: – عبور کالا از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران در حدود قراردادها و موافقتنامه‌های منعقد شده بین دولتهای طرفین، تابع همان مقرراتی خواهد بود که در قراردادهای منعقد شده آمده است، مگر آنکه بنابر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
ماده شماره : ۶
توضیحات کامل: فهرست کالاهای ممنوعه حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تصویب این آیین نامه توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
ماده شماره : ۷
توضیحات کامل: – عبور دام و نبات و مواد و محصولات خام دامی و نباتی که به موجب قانون نیاز به اخذ مجوز قرنطینه دامی و نباتی دارد، منوط به اخذ مجوز یاد شده است . فهرست کالاهایی که نیاز به اخذ قرنطینه دامی و نباتی دارد ، توسط سازمانهای ذی ربط، تنظیم و ضمن اعلام به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور، جهت اطلاع عبور دهندگان کالا منتشر میشود
ماده شماره : ۸
توضیحات کامل: برای عبور مواد شیمیایی ، منفجره و مخدر زیر، نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای نام برده شده ذیل میباشد.
الف – عناصر شیمیایی رادیواکتیو : پرومتیوم، پولونیوم، استات، رادون، فرانسیوم، رادیوم، اکتینیوم، پروتاکتینیوم، نپتونیوم، آمریسیوم و سایر عناصر با شماره اتمی بالاتر.
همچنین سایر مواد رادیواکتیو طبق فهرستی که سازمان انرژی اتمی ایران اعلام مینماید از سازمان یادشده.
ب – دینامیت و سایر مواد قابل انفجار مانند فتیله، چاشنی، کپسولهای قابل انفجار و آتش زا از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ج – مواد مخدر و مواد سمی و ساکارین و مواد ساکارین دار و بلودومتیلن که مصرف پزشکی داشته باشد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(اداره کل نظارت بر مواد مخدر)
ماده شماره : ۹
توضیحات کامل: وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی موظفند جهت عبور کالاهای خارجی که نیاز به قرنطینه و صدور مجوز دارند با استقرار امکانات مورد لزوم در مرزهای مجاز کشور در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور مجوز لازم اقدام نمایند

ماده شماره : ۱۰
توضیحات کامل: عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به سپردن وجه‌الضمان به شرح زیر خواهد بود:
الف – در مورد کالاهای مجاز مبلغی معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارضی که به واردات قطعی آن کالا تعلق میگیرد.
ب – در مورد کالای مجاز مشروط و ممنوع‌الورود مبلغی معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی ، عوارض و سه برابر ارزش کالا
ماده شماره : ۱۱
توضیحات کامل: وسایط نقلیه خارجی اعم از کامیون، اتوبوس، مینیبوس، لکوموتیو و وسایط نقلیه ریلی بدون بار و مسافر و سواری که به عنوان یک محموله عبوری با نیروی محرکه خود قلمرو کشور را عبور مینمایند و فاقد مدارک معتبر بین‌المللی عبور میباشند در صورتی که توسط یکی از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی مجاز اظهارگردند از لحاظ سپردن وجه‌الضمان تابع مقررات کالاهای عبوری میباشند
ماده شماره : ۱۲
توضیحات کامل: – کلیه سازمانهایی که مسؤول انجام عملیات یا تشریفات عبور کالاهای خارجی هستند از قبیل ادارات گمرک ، بنادر، پایانه‌ها، ایستگاههای راه‌آهن، فرودگاهها و بانکها موظفند امور مربوط را در یک بخش یا دایره‌ای جدا از سایر بخشها و دوایر دیگر متمرکز نموده به طوری که انجام تشریفات عبور خارجی کلا در همان بخش یا دایره در اسرع وقت و بدون وقفه امکان‌پذیر با
ماده شماره : ۱۳
توضیحات کامل: تکمیل یا تغییر بسته‌بندی در مورد کالاهای عبوری خارجی و همچنین نمونه برداری از آن بنا به درخواست کتبی صاحب کالا یا عبوردهنده بدون آنکه ماهیت کالا تغییر نماید در محوطه‌های گمرکی با نظارت مستمر گمرک مجاز میباشد. در این قبیل مواقع در صورتمجلسی که به امضای نمایندگان گمرک و عبور دهنده حسب مورد میرسد، وقوع امر به طور تفصیلی قید و ضمیمه اسناد عبور میشود
ماده شماره : ۱۴
توضیحات کامل: ادارات گمرک و سازمانهای ذی ربط درخواست کتبی صاحب کالا یا عبوردهنده را مبنی بر تخلیه کالا در اماکن و محوطه‌های گمرکی یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون یا واگن یا هواپیما و بالعکس را قبول مینمایند
ماده شماره : ۱۵
توضیحات کامل: در صورت ضرورت وضع هرگونه عوارض بر کالاهای عبوری خارجی، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور موضوع را بررسی و با توجه به شرایط زمانی و مکانی و عمل متقابل سایر کشورها نسبت به کالاهای عبوری مربوط به جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد لازم را در خصوص وضع عوارض به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به منظور تصویب به هیات وزیران ارایه مینماید

ماده شماره : ۱۶
توضیحات کامل: – کلیه سازمانهایی که در امر عبور کالا وظیفه‌ای بر عهده آنها مقرر شده است از جمله پستهای قرنطینه دامی و نباتی، نیروی انتظامی و غیره موظفند ضمن فراهم نمودن امکانات لازم ساعت کاری خود را با ساعت کاری ادارات گمرک مرزی مربوط هماهنگ کنند و در صورت ضرورت به صورت شبانه‌روزی فعالیت نمایند
ماده شماره : ۱۷
توضیحات کامل: اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی متقاضی فعالیت در خطوط بین‌المللی را پس از درخواست شرکت حمل‌ و نقل بین‌المللی که قبلا توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور به آن اداره معرفی شده است حداکثر ظرف هفت روز کاری صادر نمایند
ماده شماره : ۱۸
توضیحات کامل: رانندگان کامیونهای حامل کالای عبوری خارجی موظفند در مسیرهای عبور کالا که توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور با هماهنگی وزارت کشور تعیین و اعلام میگردد تردد نمایند.
ماده شماره : ۱۹
توضیحات کامل: چنانچه برای نیروی انتظامی مستقر در پاسگاههای طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری وجود داشته باشد یا با فک مهر و موم( پلمپ) کامیون یا کانتینر یا هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم(پلمپ) و بازرسی محموله صرفا با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکان پذیر میباش
ماده شماره : ۲۰
توضیحات کامل: چنانچه کالای عبوری خارجی بصورت مستقیم از مرزهای زمینی و بدون انجام عملیات تخلیه و بارگیری ، از گمرک عبور نماید یا توسط وسایل حمل به یکی از بنادر یا ادارات گمرک وارد و به صورت یکسره به وسائط حمل دیگر بارگیری و خارج گردد مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمیباشد .در این گونه موارد در صورت ورود خسارت به کالا مسئولیتی برعهده گمرک نمی باشد .
ماده شماره : ۲۱
توضیحات کامل: در صورتی که کالای عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی و بندری تخلیه و برای آن قبض انبار صادرگردد مشمول پرداخت حق بیمه مقرر برای کالاهای وارداتی به گمرک میباشد
ماده شماره : ۲۲
توضیحات کامل: هزینه های تخلیه و بارگیری و انبارداری محمولات عبوری طبق تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی ترابری کشور و تصویب هیات وزیران یا شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی حسب مورد با رعایت ماده (۳۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – وضع خواهد شد ، دریافت میگردد
ماده شماره : ۲۳
توضیحات کامل: کالاهای عبوری خارجی درصورت تخلیه در ادارات گمرک ورودی به مدت پنج روز از پرداخت هزینه انبارداری معاف میباشند

ماده شماره : ۲۴
توضیحات کامل: مدت توقف قانونی کالاهای عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی کشور چهارماه تمام میباشد که ابتدای آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه اجمالی کالای عبوری و فهرست کل بار (مانیفست) یا تاریخ صدور قبض انبار مربوطه میباشد
ماده شماره : ۲۵
توضیحات کامل: کالای فاسد شدنی که پس از تخلیه در مجاورت هوای آزاد و شرایط عادی به طور معمول ضایع یا فاسد میشود یا عرفا شروع به فساد یا تغییر شکل میدهد و کالایی که نگهداریاش ایجاد خطر میکند و همچنین حیوانات زنده باید بلافاصله از گمرک عبور داده شود در غیر اینصورت گمرک یا بندر هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن یا نگهداری آنها نداشته و حسب مورد یا اخطار قبلی کالا متروکه تلقی میگردد
ماده شماره : ۲۶
توضیحات کامل: کالای عبوری خارجی میتواند به طرق زیر از قلمرو کشور عبور داده شود:
الف – عبور مستقیم از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور .
ب – حمل ترکیبی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور .
پ – نگهداری درمناطق حراست شده یا اماکن گمرکی و ترتیب حمل تدریجی یا کلی آنها به خارج از کشور .
ماده شماره : ۲۷
توضیحات کامل: عبوردهنده باید اظهارنامه کالای عبوری را در سه نسخه تنظیم و به همراه اسناد مورد لزوم به گمرک ارایه نماید
ماده شماره : ۲۸
توضیحات کامل: گمرک پس از اخذ اظهارنامه و انجام تشریفات مربوط همزمان پروانه عبور را امضا و مهر نموده و به عبوردهنده ارایه میکند
ماده شماره : ۲۹
توضیحات کامل: – مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور کالا عبارتند از:
الف – کالای وارد شده از طریق جاده :
۱ – سی ام آر (در صورت تسلیم تصویر ارایه اصل به گمرک عبوردهنده، جهت تطبیق و تایید الزامی است.)
۲ – تصویر سیاهه خرید(فاکتور.)
۳ – تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
ب – کالاهای وارد شده از طریق دریا :
۱ – یک نسخه رونوشت از بارنامه.
۲ – ترخیصیه کالای عبوری.
۳ – تصویر سیاهه خرید(فاکتور.)
۴ – تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
پ – کالاهای وارد شده از طریق راه‌آهن :
۱ – بارنامه یا تصویری از آن که به تایید شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.
۲ – تصویر سیاهه خرید .
۳ – تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت نیاز.
ت – کالاهای وارد شده از طریق هوا :
۱ – بارنامه هوایی یا تصویر تایید شده آن توسط شرکت هواپیمایی مربوط یا کارگزاران آن.
۲ – تصویر سیاهه خرید .
۳ – تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت نیاز
ماده شماره : ۳۰
توضیحات کامل: پذیرش یک اظهارنامه برای عبور محمولات یک بارنامه در صورت گوناگون بودن نوع کالا، همچنین پذیرش یک اظهارنامه برای عبور محمولات یک وسیله حمل موضوع چند بارنامه ، بلامانع است
ماده شماره : ۳۱
توضیحات کامل: انجام تشریفات عبور کالاهای خارجی از قلمرو کشور در اولین گمرک مجاز ورودی صورت میگیر
ماده شماره : ۳۲
توضیحات کامل: در مواردی که محمولات عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی تخلیه میشود، ارایه قبض انبار و اسناد مندرج در ماده (۲۹) این آیین‌نامه بر حسب مورد جهت انجام تشریفات عبور کالای خارجی ضروری است
ماده شماره : ۳۳
توضیحات کامل: – محمولات عبوری خارجی نیاز به اخذ نظر آزمایشگاه و مجوز استاندارد ندارند
ماده شماره : ۳۴
توضیحات کامل: کانتینرهای حامل کالای عبوری خارجی به عنوان ظرف کالا محسوب و نیازی به اظهار جداگانه ندارد ولی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی میتوانند در بدو ورود به منظور تسهیل گردش این کانتینرها(ورود و خروج مکرر) برای کانتینر درخواست صدور پروانه ورود موقت بنمایند و گمرک مکلف به پذیرش آن میباشد
ماده شماره : ۳۵
توضیحات کامل: در خصوص محمولات یکنواختی که تخلیه آنها به علت بالا بودن مقدار و حجم محموله به طول میانجامد، قبول اظهارنامه موکول به خاتمه عملیات تخلیه نمیباشد و عبوردهنده میتواند برای این‌گونه محمولات به محض ورود، اظهارنامه تسلیم و نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نمای
ماده شماره : ۳۶
توضیحات کامل: هرگاه مشاهده شود که کالاهایی که به منظور عبور از قلمرو کشور به گمرک ورودی اظهار گردیده است وجود نداشته یا کسر میباشد صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه تسلیمی و پروانه عبور بر آن اساس تصحیح و کالا عبور داده میشو
ماده شماره : ۳۷
توضیحات کامل: گمرک ورودی با هماهنگی و کسب نظر سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور با توجه به طول مسافت، چگونگی راه، فصول سال و نوع وسیله، مهلتی را برای حمل کالای عبوری از گمرک ورودی تا گمرک خروجی یا گمرک مقصد داخل کشور تعیین و در پروانه عبور قید مینماید
ماده شماره : ۳۸
توضیحات کامل: پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه وسیله نقلیه حامل کالای عبوری خارجی باشد
ماده شماره : ۳۹
توضیحات کامل: به هنگام ورود کالای عبوری خارجی به گمرک خروجی یا مقصد در داخل کشور ، عبور دهنده یا نماینده وی باید پروانه عبور یا تصویری از آن را که به ترتیب مقرر در ماده (۳۸) این آیین‌نامه گواهی شده است ، همراه با وسیله حامل کالا به گمرک مقصد در داخل کشور یا خروجی تسلیم نماید
ماده شماره : ۴۰
توضیحات کامل: گمرک خروجی یا مقصد پس از بررسی اجمالی و اطمینان از صحت مهرو موم (پلمپ) و عنداللزوم تطبیق مشخصات ظاهری کالا با مندرجات پروانه یا تصویر گواهی شده آن ، اجازه خروج از مرز یا تخلیه را صادر مینماید
ماده شماره : ۴۱
توضیحات کامل: پس از خروج یا تخلیه کالا درگمرک مقصد در داخل کشور یا خروجی، گمرک مزبور بلافاصله مراتب را در ظهر پروانه عبور یا تصویر گواهی شده آن تأیید ، امضا و مهمور نموده و پس از ثبت در دفاتر مربوط و نگهداری آن ، مراتب را از طریق دورنگار یا سایر وسایل مخابراتی ، الکترونیکی ، ماهواره‌ای و رایانه‌ای به گمرک ورودی اعلام و رونوشت آن را به عبور دهنده یا نماینده وی تسلیم مینماید .در هرحال تصفیه نهایی منوط به ارایه اصل پروانه عبور خارجی میباشد
ماده شماره : ۴۲
توضیحات کامل: گمرک صادر کننده پروانه عبور خارجی باید به محض دریافت تأییدیه نهایی گمرک مقصد در داخل کشور یا گمرک خروجی مبنی بر ورود و تحویل یا خروج کالای عبوری تعهدات عبور دهنده را خاتمه یافته تلقی و وجه‌الضمان مربوط را مسترد یا تصفیه نماید
ماده شماره : ۴۳
توضیحات کامل: در مواقعی که گمرک مقصد داخلی یا گمرک مرز خروجی با فک مهر و موم (پلمپ) یا احتمال دخل و تصرف مواجه میشود باید با حضور هدایت کننده وسیله حمل (راننده) و نماینده عبور دهنده به بازرسی کالا پرداخته و آن را با پروانه عبور تطبیق دهد و در صورتیکه سوءنیت و مغایرتی احراز نشود اجازه خروج کالا یا تخلیه صادر ، و در غیر اینصورت رسیدگی و وفق مقررات عمل خواهد شد .

ماده شماره : ۴۴
توضیحات کامل: هرگاه مهر وموم (پلمپ) گمرکی عمدا شکسته شده باشد و دخل و تصرف در کالای عبوری خارجی شده باشد با مرتکب یا مرتکبین طبق قانون راجع به مجازات قاچاق رفتار میشود . به علاوه چنانچه این عمل مستوجب کیفر دیگری بر طبق مقررات قانونی باشد مرتکب یا مرتکبین به همان کیفر نیز خواهند رسید
ماده شماره : ۴۵
توضیحات کامل: چنانچه محکومیت اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دادگاه ذیصلاح قطعیت یابد و به موجب قوانین و مقررات جاری کشور ، مرتکب یا مرتکبین مستوجب محدودیت و یا محرومیتهای دیگری هم باشند با آنان طبق مقررات اخیر نیز رفتار خواهد شد .
ماده شماره : ۴۶
توضیحات کامل: رانندگان وسایط نقلیه حامل کالای عبوری خارجی موظفند کالای مورد حمل را عینا بدون هرگونه دخل و تصرفی در مهلت مقرر در پروانه عبور به گمرک مقصد داخلی یا گمرک خروجی حمل نمایند .

 

فایل ضمیمه

tasvib-name-hetat-vaziran.pdf