قوانین و مقررات گمرک شامل : قوانین امور گمرکی،آئین نامه اجرائی حمایت سرمایه گذاری،قانون واردات و صادرات،قانون حمل و نقل و عبور کالاها می باشد.

قوانین و مقررات گمرکی شامل چهار دسته زیر می باشد: