شیوه نامه تعیین ارزش کالاهای صادراتی

ارزش صادراتی- منتهی به ۱۴ اسفند ۹۵ دانلود
ارزش صادراتی- منتهی به ۱۷شهریور ماه ۹۵ دانلود
ارزش صادراتی- منتهی به ۲۱ اسفند ۹۵ دانلود
ارزش صادراتی- منتهی به ۴ بهمن۹۵ دانلود
ارزش صادراتی- منتهی به ۱۷ اردیبهشت ۹۶ دانلود
ارزش صادراتی- منتهی به ۱۹اردیبهشت ۹۶ دانلود
ارزش صادراتی- منتهی به ۲۹ دی ماه ۹۵ دانلود
ارزش صادراتی- منتهی به ۴ اوردیبهشت ۹۶ دانلود
ارزش صادراتی- منتهی به۲۲ خرداد ۹۶ دانلود
ارزش صادراتی- منتهی به۲۸ فروردین ۹۶ دانلود
ارزش صادراتی- منتهی به۲۹فروردین ۹۶ دانلود
ارزش صادراتی- منتهی به۳۱ اردیبهشت ۹۶ دانلود
ارزش پایه کالای صادراتی به زبان روسی دانلود
ارزش های صادراتی – ترجمه انگلیسی دانلود
ارزشهای صادراتی – ترجمه روسی دانلود